الف) بخش دانش‌آ‌موزی رشته‌های این بخش شامل: علوم اجتماعی و انسانی، علوم تجربی و پژوهش، علوم فیزیک و نجوم، جغرافیا و محیط زیست(گردشگری)، علوم ریاضی و دست‌ورزی، هنر و معماری، نانوتکنولوژی، زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی، ورزش و علوم رایانه است که در سه محور زیر