ثبت نام جشنواره ابتکارات مدارس

Max. file size: 5 MB.
از بین 6 گزینه شما می توانید حداکثر 2 گزینه را انتخاب نمایید.(Required)
(حداکثر ۲ گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.)
می‌توانید با SHIFT+ENTER به خط بعد بروید.
Max. file size: 20 MB.
مشخصات فرد / افراد طراح را وارد نمایید.
مشخصات شامل نام و کد ملی افراد می گردد. می‌توانید با SHIFT+ENTER به خط بعد بروید.
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره تماس
 
در صورتی که یک محور را انتخاب کرده اید به سوالات این بخش پاسخ ندهید. می‌توانید با SHIFT+ENTER به خط بعد بروید.
Max. file size: 20 MB.
مشخصات فرد / افراد طراح را وارد نمایید.
مشخصات شامل نام و کد ملی افراد می گردد. می‌توانید با SHIFT+ENTER به خط بعد بروید.
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره تماس
 
بــرنـــامـــه زمـــانـــی