پویش #من تو ما اصولی آموزش می‌دهیم بصورت کشوری برگزار خواهد شد و 100 نفر برای داوری نهایی به سیکاپ 2022 دعوت خواهند شد و بصورت حضوری به رقابت خواهند پرداخت.

راه‌اندازی آکادمی و برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی از بخش‌های دیگر مربی برتر است.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی