در اینوتکسیکاپ کلی ایده و طرح وجود داره برای تجاری سازی، ما از صندوق‌مالی، کارآفرینان و سرمایگذاران دعوت کردیم تا در کافه سرمایه ایده و محصول را برای تجاری‌سازی و توسعه بازار آماده کنیم.

یک نکته خیلی مهم است، محصولات و خدماتی که نوآوری و فناوری آموزشی داشته باشند در این بخش جای دارند.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی